Afdrukken
Categorie: Club
Hits: 1183

 

Corona Schaakprotocol SV De Baronie

Inleiding: Dit protocol is een voor SV De Baronie geldend protocol, gebaseerd op het KNSB schaak protocol en een aanvulling op het 'Protocol verantwoord sporten'. Het KNSB protocol (https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-decoronacrisis-coronaverantwoordelijke en het 'Protocol verantwoord sporten' (https://nocnsf.nl/sportprotocol) zal ter inzage aanwezig zijn op de locatie.

Disclaimer: dit protocol is gebaseerd op de kennis van nu. Aanpassingen zijn mogelijk, en de regels van de Rijksoverheid en daaruit volgende noodverordeningen zijn altijd leidend. Bij elke vereniging moet voor elke activiteit een Corona-verantwoordelijke worden aangesteld. Het Bestuur treedt in deze op als Corona verantwoordelijke en ieder bestuurslid heeft dan ook goed de verschillende regelingen doorgelezen en treedt wanneer nodig conform op en heeft de vereisten zoals beschreven in het 'Protocol verantwoord sporten' goed tot zich genomen. Het Bestuur van SV De Baronie neemt echter uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor eventuele besmettingen, e.d. Deelname aan de verenigingsavond is op eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat de leden dit beseffen. Het punt eigen verantwoordelijkheid houdt dus ook in om ons met ons allen aan de regels te houden om besmettingen te voorkomen. Hieronder wordt daar verder op in gegaan.

Regels voor elke schaker van SV De Baronie: Veilig schaken staat voorop.

Iedereen houdt zich aan de hygiëne regels en voorzorgsmaatregelen van de overheid danwel de specifiek voor SV De Baronie geldende regels.

Er wordt gespeeld met verplicht aanmelden vooraf tot dinsdag 1200 uur zodat we tijdig weten of we aan het maximaal aantal te spelen partijen in Mariëndal toe zijn, waardoor we eventueel een paar wedstrijden ´thuis´ kunnen spelen. De wedstrijdleider maakt dan een indeling en die komt op de website te staan na 1400 uur. De wedstrijdleider kan ook aan spelers de vrijheid geven om bijvoorbeeld voor een langere periode vooruit aan te melden. Dan geldt voor betrokkene dat afgemeld moet worden voor dinsdag 1200 uur. Leden worden verzocht hier serieus rekening mee te houden.

De schaakavond begint om 2000 uur, senioren kunnen binnen ´druppelen´ vanaf 1950 uur, niet eerder i.v.m. de jeugd.

Voor iedere schaker geldt dat wanneer er symptomen zijn die kunnen wijzen op corona, niet kan worden deelgenomen aan de clubavond.

Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. Een van deze klachten in de afgelopen 24 uur gehad? BLIJF DAN THUIS EN LAAT JE TESTEN!!!!

Een van de gezinsleden deze verschijnselen? IDEM als onder a!!

De hoofdregel is om 1,5 meter afstand te houden, en dit geldt in het nieuwe protocol van september jl. ook tijdens de duur van een schaakpartij. Wij gaan dat doen door tijdens de partij degene die niet aan zet is te vragen de stoel naar achteren te schuiven dan wel achterover te gaan leunen zodat die 1,5 meter wordt gerealiseerd. Uiteraard ook na afloop van de partij deze afstandsregel hanteren. Dat betekent ook dat het toeschouwen van een partij aan die regel moet voldoen en als dat niet kan, dan dus ook niet bij een andere partij gaan kijken.

Bij schaken kun je 3-4 uur tegenover elkaar zitten, en dat is veel langer dan bij de meeste andere sporten. Ook al is de intensiteit van de fysieke inspanning veel lager, toch is dit een risicofactor voor de veiligheid. Extra beschermende middelen zijn dan ook een goede mogelijkheid om te overwegen.

Het advies van het bestuur is om met mondkapjes te schaken en voor degenen die dat willen zullen er beschermende gezichtsmaskers beschikbaar zijn. Let wel, dit is een advies van het bestuur.

Keuze is aan u zelf aangezien mondkapjes geen verplichting is in NL in afgesloten ruimtes, maar het is wel behulpzaam in het voorkomen van verspreiden van aerosolen.

Er zal regelmatig worden gelucht, waarbij niet is uitgesloten dat de klokken moeten worden stil gezet. Voorshands is besloten om deuren open te zetten en een raam, hetgeen samen met de ventilator er voor zorgt dat verse lucht in de zaal circuleert.

Het Bestuur volgt hoe adviezen en voorschriften van de overheid zich op dit vlak ontwikkelen. Mochten extra maatregelen nodig zijn dan zullen wij dat overnemen en bekend stellen.

Elke schaker (zeker degenen ouder dan 70 jaar en/of in een kwetsbare groep) dient voor zichzelf te bepalen of hij/zij het veilig genoeg vindt om te schaken. Raadpleeg desnoods uw huisarts!!

Er is altijd een kans dat een aanwezige, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch positief op corona test. In dat geval treden de landelijke richtlijnen in werking, inclusief testen en eventueel verplicht thuis blijven.

Met betrekking tot voorgaand punt is het een plicht van ieder clublid om een coronabesmetting te melden aan de hoofdcoordinator, aangezien dit ook kan betekenen dat de verenigingsavond voor een aantal weken wordt opgeschort. Het bestuur beziet dat i.o.m. met de beheerder van Mariëndal.

Voor KNSB-activiteiten zoals de externe competitie stelt de KNSB nadere eisen die door de clubs moeten worden opgevolgd. Dit houdt in dat voor de externe competitie Mariëndal voldoet, onder de voorwaarde dat wij voor circulatie van verse lucht zorgdragen zoals beschreven in punt 7.

Voortschrijdend inzicht of bijvoorbeeld wijzigingen in regelgeving kunnen ertoe leiden dat het protocol wordt aangepast, en dat andere eisen worden gesteld aan voorzieningen voor schaakactiviteiten.

Dit protocol geldt voor alle speeltempo’s. Echter de KNSB raadt af om bij korte speeltempo’s (Rapid- en snelschaak wedstrijden) regelmatig van tegenstander te wisselen. Dat betekent in feite geen snelschaaktoernooien organiseren. Het open Bredaas snelschaakkampioenschap gaat dit seizoen dus niet door. Het houden van het Kip-Kalkoen-Toernooi wordt nog bezien door het bestuur.

Als de schaakactiviteiten plaatsvinden in een café dan gelden de horecaprotocollen. Mariëndal is geen café, maar daarmee wel enigszins vergelijkbaar. Het bestuur heeft het protocol daarmee in lijn gebracht en met het KNSB protocol, eveneens uitgaande van gesprekken en mailwisseling met de KNSB door de Groninger schaakvereniging.

De wedstrijd

De leden hebben de plicht om de checklist (bijlage) voor zichzelf af te gaan en indien een van de vragen met ja moet worden beantwoord, zich niet aan te melden voor een wedstrijd, dan wel zich af te melden indien dit verschijnsel zich na aanmelding voordoet. Aangezien wij alle gegevens van de leden hebben, en wij weten wie er is (geweest) hoeft er geen persoonlijke vragenlijst te worden ingevuld. Wel zal door de wedstrijdleider of een van de bestuursleden iedere avond voor aanvang van de wedstrijden een ‘corona check’ worden gehouden waarbij de bedoelde vragen in de checklist nogmaals aan de orde komen. Als iemand alsnog twijfelt, wordt hij/zij verzocht huiswaarts te gaan.

Schakers kunnen door het bestuur worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Tussen de borden onderling geldt de 1,5 meter afstandsregel. Wij voldoen hier in Mariëndal aan, aangezien de tafels allen 1.60 meter breed zijn. Bij aaneengesloten tafels zit je dan automatisch 1,60 meter uit elkaar als je in het midden van de tafel zit. Note: voor de jeugd onder 18 jaar tijdens het lesgeven, geldt dit niet. Zij mogen korter op elkaar zitten, zolang maar 1,5 meter afstand van volwassenen wordt gehouden.

Tussen de rijen zijn looppaden van circa 2 meter, waarbij (aangegeven) éénrichtingsverkeer geldt. Dat is minder dan de 3 meter die in het KNSB Protocol staat, maar gezien de opstelling van de tafels en het eenrichtingverkeer dat wordt toegepast in de rijen, acht het bestuur dit verantwoord. Dit is mede gebaseerd op gesprekken met en info van de KSNB. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om in de looppaden te gaan staan.

De schaakstukken, de klok en het bord, dienen voor aanvang goed gereinigd te worden en na het afsluiten van de partij. Dit is een verantwoordelijkheid voor de spelers.

Zodra de indeling bekend is gemaakt haalt de wit speler de schaakstukken, het schaakbord en de schaakklok uit de kast. Degenen die als eerste een bord met stukken hebben, worden verzocht meteen door te lopen naar de achterste tafels in iedere rij. Dit voorkomt teveel heen en weer geloop in het begin.

Stukken etc. worden schoongemaakt aan de tafel waar betreffende spelers spelen. Na de partij ruimt de zwartspeler de wederom schoongemaakte stukken op.

Reinigingsmiddelen zullen door zorg van het bestuur ter beschikking worden gesteld.

Reinig of desinfecteer je handen voor aanvang van de wedstrijd, maar doe dat ook tijdens de wedstrijd na toiletbezoek, e.d..

Er is geen fysiek contact tussen de spelers, dus ook geen handen schudden.

Consumpties halen doet ieder alleen voor zichzelf. De beheerder zal bij aanvang van de avond iedere rij afgaan om consumpties op te nemen en hij brengt deze voor de ‘eerste ronde’ rond. Daarna is het eenieder voor zichzelf.

Betalen in Mariëndal is cash, maar er zullen consumptiebonnen kunnen worden gekocht. Bonboekjes van 10 consumptiebonnen kosten 17,50€. Koffie, thee, fris, gewoon bier is één bon en wijn en speciaal bier twee bonnen.

Spelers hangen niet over het bord, maar zitten zo mogelijk achteroverleunend in de stoel.

Begeleiders/ouders/toeschouwers. Bij het jeugdschaak (lesgeven) kunnen ouders aanwezig zijn vermits de regels voor 1,5 meter afstand dit toelaten. Voor het overige stelt het bestuur dat er geen toeschouwers worden toegelaten die niet zelf meespelen. Het Bestuur ziet hier op toe. Spelers die klaar zijn wordt verzocht de 1,5 meter afstand regel te hanteren en zo nodig de zaal te verlaten (er is een kleine bar in Mariëndal waar je even met elkaar een ´drankje kunt doen´). Note: de teamcaptain en wedstrijdleider maken deel uit van de wedstrijd en gelden niet als toeschouwers.

Deze corona maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. Wij hebben als bestuur de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de club activiteiten op een zo verantwoord mogelijke wijze op te starten, maar we hebben de medewerking van alle leden nodig om het veilig te houden. Bij niet naleven van de regels kan de overtreder tijdelijk of permanent de toegang ontzegd worden door het bestuur. Ieder Bestuurslid treedt indien nodig op als coronaverantwoordelijke. Hoofd coördinator is Jo Godderij, vice Vz

Schaak specifieke regels

Jeugd tot 18 jaar, tenzij ze bij de senioren spelen, behoeven geen onderlinge geen afstand te houden van anderhalve meter. Ze moeten wel die afstand houden tot mensen van 18 jaar en ouder.